Obchodné podmienky služby i-tarif.sk

Prevádzkovateľ alebo Poskytovateľ:

 • CE.ENERGY Slovakia, s.r.o.
 • Kopčianska 92, 852 03 Bratislava
 • IČO: 46 345 299
 • IČ DPH: SK2023332091
 • zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 98739/B
 • telefónne číslo: +421 800 227768
 • email: info@ce.energy

Prevádzkovateľ je Poskytovateľom služby iTarif , ktorá vám umožňuje využívať určité internetové služby, ktoré zahŕňajú aj ukladanie vášho osobného obsahu a sprístupnenie tohto obsahu na vašich kompatibilných zariadeniach a počítačoch a určité ďalšie služby založené na polohe, a to výhradne za podmienok uvedených v tomto dojednaní. Od okamihu, keď iTarif aktivujete, bude váš obsah automaticky zasielaný Prevádzkovateľovi a ukladaný tak, aby ste k nemu neskôr mohli pristupovať alebo si ho nechať bezdrôtovo posielať do svojich ďalších zariadení a počítačov podporujúcich iTarif. Vaše používanie služby iTarif sa riadi nižšie uvedenou zmluvou, ktorá je uzavretá medzi vami a spoločnosťou CE.ENERGY Slovakia, s.r.o.

Pokiaľ s podmienkami tejto zmluvy súhlasíte, zaškrtnite, prosím, možnosť „SÚHLASÍM“.

Elektronické zadávanie zákaziek, predmet a účel

Vaše používanie služby iTarif (ďalej len "Služba") zahŕňa možnosť uzatvárať zmluvy a / alebo vykonávať transakcie elektronicky. Týmto potvrdzujete, že vaše elektronické podania zakladajú váš súhlas a úmysel byť viazaný takýmito zmluvami a transakciami a zaplatiť za ne. Váš súhlas a úmysel byť viazaný elektronickými podaniami sa vzťahujú na všetky záznamy týkajúce sa všetkých transakcií, ktoré na týchto stránkach uzavriete, vrátane oznámenia o zrušení, predpisov, zmlúv a aplikácií. Pre prístup k elektronickým záznamom a ich uchovávaniu môže byť potrebné určité hardvérové a softvérové vybavenie, za ktoré vy nesiete výhradnú zodpovednosť.

Predmetom zmluvy o používaní služby iTarif je záväzok Poskytovateľa poskytovať vám, ako užívateľovi na základe vašich objednávok (požiadaviek) na vami určených miestach, do užívania zariadenia na výrobu elektrickej energie o dohodnutom elektrickom výkone, ktoré bude schopné vyrábať elektrickú energiu v požadovanom rozsahu 1-2000 kW, ako aj ďalšie doplnkové služby (inštalácia, sprevádzkovanie, obsluha zariadenia). Záväzok poskytovateľa poskytovať užívateľovi do užívania zariadenie na výrobu elektrickej energie je limitovaný objednaným množstvom výjazdov a počtom prevádzkových hodín zariadenia (tzv. motohodín). Rozhodujúca pritom je tá skutočnosť, ku ktorej dôjde skôr, teda či k vyčerpaniu objednaných výjazdov, alebo k vyčerpaniu počtu motohodín. Vašou povinnosťou je za vami objednané služby platiť riadne a včas dohodnutú platbu.

Na základe uzatvorenej zmluvy pre vás Poskytovateľ rezervuje zariadenia na výrobu elektrickej energie alebo zariadenia na výrobu KVET, vrátane obsluhy a ďalších prostriedkov umožňujúcich jeho faktické užívanie.

Na základe uzatvorenej zmluvy / objednávky vám Poskytovateľ fakticky poskytne konkrétne zariadenia na výrobu elektrickej energie / KVET do užívania za účelom obnovenia napájania vo vami definovaných lokalitách v požadovanom termíne a čase.

Účelom zmluvy je zabezpečiť obnovenie napájania v dohodnutých časoch vo vami definovaných lokalitách a výrobu elektrickej energie / KVET v objednanom rozsahu (rozsah: 1-2000kW).

Váš účet

Aby ste mohli službu iTarif využívať, musíte si overiť svoj účet zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla. Súhlasíte, že pri zakladaní účtu služby iTarif i pri jej používaní budete uvádzať presné a úplné údaje (ďalej len "registračné údaje služby"), a ďalej sa zaväzujete svoje registračné údaje služby aktualizovať tak, aby zostávali presné a úplné. V prípade neposkytnutia presných, aktuálnych a úplných registračných údajov služby môže byť váš účet pozastavený alebo zrušený. Súhlasíte s tým, že Prevádzkovateľ môže registračné údaje služby, ktoré jej poskytnete, uchovávať a používať za účelom údržby vášho účtu a k účtovaniu poplatkov.

Ako registrovaný užívateľ Služby si vytvárate účet (ďalej len "Účet"). Údaje o svojom Účte nikomu neprezrádzajte. Nesiete výhradnú zodpovednosť za zachovanie dôvernosti a bezpečnosti vášho Účtu a za všetky aktivity, ktoré na vašom účte alebo jeho prostredníctvom prebiehajú, a súhlasíte s tým, že budete Prevádzkovateľa okamžite informovať o akomkoľvek porušení bezpečnosti v súvislosti s vaším Účtom. Prevádzkovateľ Služby nebude zodpovedať za akékoľvek straty vzniknuté z neoprávneného použitia Vášho Účtu.

Súhlasíte s tým, že pri registrácii a používaní Služby poskytnete presné a úplné údaje (ďalej len "Registračné údaje"), a zaväzujete sa aktualizovať svoje Registračné údaje tak, aby boli presné a úplné. Súhlasíte s tým, že Prevádzkovateľ môže uchovávať a používať Registračné údaje, ktoré mu poskytnete, za účelom vedenia vášho Účtu a zúčtovania poplatkov.

Pre používanie služby iTarif môže byť potrebné kompatibilné zariadenie, prístup k internetu a určitý softvér (ktorý môže byť spoplatnený). Ďalej môže používanie služby iTarif závisieť na pravidelnej aktualizácii a pravidelných vstupoch do systému a môže byť ovplyvnené kvalitou a výkonnosťou všetkých uvedených faktorov. Súhlasíte s tým, že za splnenie týchto požiadaviek zodpovedáte vy.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený automaticky zhromažďovať informácie, z ktorých bude možné zistiť, aké varianty Služby budú pre užívateľa najvhodnejšie. Prevádzkovateľ bude tieto informácie využívať na to, aby vám mohol poskytovať odporúčania prispôsobené vašim potrebám, napr. ohľadom iných produktov a služieb.

S informáciami o vašej osobe bude vždy zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ak nechcete, aby sme týmto spôsobom informácie o vás zhromažďovali a využívali, nemali by ste si Službu aktivovať. Rozhodnutím používať Službu súhlasíte s využívaním vašich informáciÍ tak, ako je to opísané vyššie.

Obsah a jeho dostupnosť

Pojem "obsah" označuje akékoľvek informácie, ktoré možno prostredníctvom služby iTarif vytvoriť alebo sa s nimi pri jej používaní stretnúť, napríklad dátové súbory, charakteristiky zariadenia, písaný text, softvér, grafiku, fotografie, obrázky, zvuky, videozáznamy, správy a všetky ďalšie podobné materiály. Rozumiete s tým, že výhradnú zodpovednosť za všetok obsah v rámci služby iTarifu, či už zverejnený alebo súkromne prenášaný, nesie osoba, od ktorej takýto obsah pochádza. Prevádzkovateľ obsah nekontroluje a neručí za jeho presnosť, integritu ani kvalitu. Rozumiete a súhlasíte s tým, že službu iTarif a všetok obsah užívate výhradne na vlastné riziko.

Beriete na vedomie, že zodpovedáte za akékoľvek používanie služby iTarif prostredníctvom vášho účtu a to platí na akékoľvek užívanie vášho účtu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť možnosti obsahu (vrátane dostupnosti jednotlivých funkcií) aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Plánovaný výjazd

Faktické poskytnutie konkrétneho zariadenia na výrobu elektrickej energie / KVET do užívania sa uskutoční v čase do 120 hodín / 5 dní od podania požiadavky na plánovaný výjazd. Vprípade, že požiadavka bude pod stanovenú dobu, jedná sa o pohotovostný výjazd a je nutné volať na pohotovostnú linku 0902 072 082. Poskytovateľ vám garantuje objednané množstvo podľa zakúpených i-TARIFov. Podmienky pre plánovaný výjazd však nie sú splnené, ak neplníte riadne povinnosť k súčinnosti, teda napr. pravidelne nevstupujete do internetového systému i-tarif.sk, aby ste mali s dodatočným predstihom vedomosť o plánovaných odstávkach.

Oznámenie

Prevádzkovateľ vám môže odovzdávať oznámenia súvisiace so službou iTarif , vrátane oznámenia o zmenách tohto dojednania, e-mailom na vašu e-mailovú adresu na iTarife (alebo na inú e-mailovú adresu priradenú k vášmu účtu, ak je poskytnutá), bežnou poštou alebo zverejnením na našich webových stránkach alebo v rámci služby iTarif. Rovnaké právo máte aj vy.

Platba, platobné podmienky, sankcie za omeškanie

Výška odmeny je vždy daná službou (tarif), ktorú si objednáte. V prípade vyčerpania tarifu bude účtovaná prevádzková hodina zariadenia podľa cenníka prevádzkovateľa. Nie je možné však nakupovať samostatnú prevádzkovú hodinu, pokiaľ nebudete mať aktívnu tarifu.

Fakturačným obdobím je kalendárny mesiac.

Pre prípad omeškania úhrady vyúčtovania je dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

Pre prípad omeškania s úhradou vyúčtovania je Prevádzkovateľ oprávnený prerušiť umožnenie užívania zariadení na výrobu elektrickej energie / KVET, negarantuje plnenie svojich záväzkov a je rovnako tak oprávnený odobrať Vám zariadenie z dispozície po dobu trvania omeškania. V takom prípade ste povinní odobratie zariadenia umožniť.

Platba

Vyberiete si tarif
Zvolíte spôsob platby. :
- při hodnotě nad 926 eur nemožno využiť platbu platobných kariet.
Odošlete objednávku
Budete presmerovaní na platobnú bránu. Platby prebiehajú prostredníctvom platobnej brány GoPay

Platba online:

Vyberie si na GoPay svoju banku a pomocou rozhrania budete presmerovaný na stránky banky, kde sa prihlási pod svojím účtom, zaplatíte a budete späť presmerovaný na GoPay, potom na i-tarif.sk. Všetky potrebné platobné údaje teda zadávate až na stránkach banky.

Platba kartou:

Platba sa prevádza cez rozhranie a zabezpečenia GoPay.

Centrum pomoci GoPay a odpovede na najčastejšie otázky nájdete na:

http://help.gopay.com/cs/?_ga=1.169523745.1611665794.1422958795

Vaše povinnosti

 • (i) zabezpečiť a udržiavať technickú pripravenosť, to jest odovzdať Prevádzkovateľovi miesto pre inštaláciu zariadení na výrobu elektrickej energie (prípojné miesto) pripravené tak, aby Prevádzkovateľovi bolo umožnené plynulé a riadne plnenie jeho zmluvných záväzkov,
 • (ii) na prípojnom mieste udržiavať parametre prostredia, ktoré musia zodpovedať technickej dokumentácii Predmetu prenájmu, s ktorou ste boli pred podpisom tejto zmluvy oboznámený,
 • (iii) zabezpečiť, aby majiteľ / prevádzkovateľ príslušného elektrického vedenia, alebo ním poverená kvalifikovaná osoba prijala opatrenia proti možnosti vzniku paralelného chodu existujúcej siete,
 • (iv) zabezpečiť, aby majiteľ / prevádzkovateľ príslušného elektrického vedenia, alebo ním poverená kvalifikovaná osoba prijala opatrenia proti možnosti vzniku paralelného chodu existujúcej siete,
 • (v) pravidelne vstupovať do systému plánovaných odstávok a sledovať plán odstávok na budúce obdobie (portál planovaneodstavky.sk).

Duševné vlastníctvo

Súhlasíte s tým, že Služba, užívateľské rozhranie, redakčný obsah a texty a softvér použité na realizáciu Služby, obsahuje chránené informácie a materiál, ktorý je vlastníctvom Prevádzkovateľa a / alebo poskytovateľov licencií a je chránený príslušným zákonom na ochranu duševného vlastníctva a ďalšími zákonmi, najmä autorským zákonom. Súhlasíte s tým, že budete používať takéto chránené informácie alebo materiály výlučne v súlade s touto zmluvou. Žiadna časť Služby nesmie byť akoukoľvek formou alebo akýmikoľvek prostriedkami reprodukovaná, s výnimkou prípadov, keď je to výslovne povolené týmito podmienkami. Súhlasíte, že nebudete žiadnym spôsobom upravovať, požičiavať, prenajímať, predávať, distribuovať alebo vytvárať odvodené diela zo Služby a nebudete používať Službu akýmkoľvek nepovoleným spôsobom, najmä prekračovaním alebo zaťažovaním kapacity siete.

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia tejto zmluvy si prevádzkovateľ a poskytovatelia licencií vyhradzujú právo zmeniť, pozastaviť, odstrániť alebo znemožniť prístup k akýmkoľvek funkciám Služby, obsahu alebo iným materiálom ponúkaným prostredníctvom Služby, a to kedykoľvek a bez oznámenia. Prevádzkovateľ môže ďalej obmedziť používanie alebo prístup k určitým funkciám alebo častiam Služby, a to v akomkoľvek prípade a bez oznámenia či vzniku zodpovednosti.

Autorské práva k Službe, vrátane kompilácie obsahu, zverejnených materiálov, odkazov na iné internetové zdroje a opisov týchto zdrojov sú vlastníctvom spoločnosti Prevádzkovateľa či poskytovateľov licencií. Použitie akejkoľvek časti Služby s výnimkou jej použitia spôsobom povoleným v týchto podmienkach je prísne zakázané, z čoho vyplýva, že porušujete práva duševného vlastníctva iných osôb a môžete mať občianskoprávny alebo trestnoprávny postih, vrátane možnej peňažnej náhrady škody, za porušenie autorských práv.

Značky, grafika a logá používané v súvislosti so Službou sú predmetom ochrany zo strany Prevádzkovateľa. Nie je vám k nim udelené žiadne právo alebo licencie.

Obmedzenie zodpovednosti

Určité časti obsahu, súčasti a funkcie služby iTarif môžu zahŕňať materiály pochádzajúce od tretích strán a odkazy na iné webové stránky, informačné zdroje alebo obsah. Vzhľadom na to, že Poskytovateľ nemusí mať nad takýmito stránkami a materiálmi tretích strán žiadnu kontrolu, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za dostupnosť takýchto stránok a informačných zdrojov, že žiadne takéto stránky a zdroje neodporúča ani neručí za ich presnosť a že nebude žiadnym spôsobom hmotne ani inak zodpovedná za žiadny obsah, ktoré sa na takýchto stránkach alebo v takýchto zdrojoch nachádzajú alebo sú z nich dostupné. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Poskytovateľ neponesie hmotnú ani inú zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vám objektívne alebo podľa vášho tvrdenia vzniknú, či už priamo alebo nepriamo, v dôsledku vášho používania alebo spoliehania sa na akýkoľvek takýto obsah, reklamu, produkty či materiály, ktoré sa na takýchto webových stránkach alebo v takýchto zdrojoch nachádzajú alebo sú z nich dostupné.

Na všetky materiály stiahnutých či inak získaných v rámci užívania Služby pristupujete podľa vlastného užívania a na vlastné riziko a ponesiete výhradnú zodpovednosť za akékoľvek škody na vašom zariadení či počítači alebo za stratu dát v dôsledku stiahnutia takých materiálov.

V rozsahu, ktorý umožňuje zákon, bude celková zodpovednosť Poskytovateľa za akýkoľvek nárok vznesený na základe týchto podmienok, vrátane všetkých záruk vyplývajúcich zo zákona, obmedzená sumou, ktorú ste za použitia služieb zaplatili.

Vylúčenie nástupníckeho práva

Súhlasíte s tým, že váš účet je neprevoditeľný. Všetky práva k obsahu na vašom účte sú viazané len a len na vás.

Zmeny

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek túto zmluvu zmeniť a doplniť nové alebo doplňujúce podmienky týkajúce sa vášho používania Služby. Tieto úpravy a dodatočné podmienky vám budú oznámené, a ak ich prijmete, nadobudnú účinnosť okamžite a budú začlenené do tejto zmluvy. V prípade, že sa rozhodnete tieto zmeny neprijať, bude Prevádzkovateľ oprávnený túto Zmluvu ukončiť.

Znenie podmienok by ste mali pravidelne kontrolovať. Správu o zmenách podmienok zverejníme na tejto stránke. Upozornenie na zmeny dodatočných podmienok budeme uvádzať v rámci príslušnej služby. Zmeny nebudú uplatňované spätne a nebudú nadobúdať účinnosť skôr ako 14 dní po uverejnení. Zmeny týkajúce sa nových funkcií určitej služby alebo zmeny vykonané z právnych dôvodov však nadobudnú účinnosť okamžite. Ak so zmenenými podmienkami určité služby nesúhlasíte, mali by ste službu prestať používať.

Ak dôjde k rozporu medzi týmito podmienkami a dodatočnými podmienkami, budú v rozporných bodoch platiť dodatočné podmienky.

Tieto podmienky riadia zmluvný vzťah medzi vami a Poskytovateľom. Neudeľujú práva žiadnym tretím stranám.

Ak vyjde najavo, že určité ustanovenie nie je vykonateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na žiadne iné ustanovenia.

Ukončenie, prevod do ďalšieho obdobia

Ak nedodržíte ustanovenia tejto zmluvy alebo ak bude mať Prevádzkovateľ vážny dôvod na podozrenie, že ste ich nedodržali, môže na základe vlastného uváženia

 • (i) ukončiť túto Zmluvu a / alebo váš Účet, pričom budete aj naďalej povinní uhradiť všetky sumy splatné podľa vášho Účtu do dátumu ukončenia vrátane, a / alebo
 • (ii) zabezpečiť ukončenie licencie na softvér a / alebo
 • (iii) zamedziť vám prístup k Službe (alebo akejkoľvek ich časti).

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť, pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie Služby (alebo akejkoľvek ich časti alebo obsahu) a nebude voči vám ani voči akejkoľvek tretej strane zodpovedný v prípade, že toto svoje právo uplatní. Ak je to možné, Prevádzkovateľ vás na akúkoľvek zmenu, pozastavenie alebo ukončenie poskytovania Služby vopred upozorní.

Účastníci sú oprávnení túto zmluvu písomne vypovedať aj bez udania dôvodu vo výpovednej lehote, ktorá činí 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Poplatky, ktoré ste zaplatili pred ukončením, nemožno refundovať, čo sa týka aj všetkých predplatených poplatkov za účtovací rok, počas ktorého dôjde z vašej strany k ukončeniu.

Zrušenie vášho účtu vás nezbavuje povinnosti uhradiť všetky splatné poplatky a sadzby.

Ak dôjde z vašej strany k čerpaniu produktu a následne k výpovedi z Vašej strany musí dôjsť k záverečnému vyúčtovaniu, pričom platí, že prečerpané služby sa hradia podľa cenníka Poskytovateľa podľa skutočnej spotreby nevyčerpané služby nebudú uhradené späť.

Ak nedôjde z Vašej strany k vyčerpaniu produktu v období 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy, sú Vám nevyčerpané služby prevádzané do ďalšieho dvanásťmesačného cyklu ako plusové hodnoty.

Ste oprávnení písomne odstúpiť od zmluvy s okamžitou účinnosťou kedykoľvek, ak

 • (i) vám bolo konkrétne zariadenie na výrobu elektrickej energie odovzdané v stave nespôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé užívanie alebo
 • (ii) Prevádzkovateľ nesplní svoju garanciu dojazdu do uvedenej doby.

Pre prípad odstúpenia pre porušenie záväzku garantovať dojazd je dohodnutá zmluvná pokuta vo výške zodpovedajúcej sume zaplatenej Vami Prevádzkovateľovi do okamihu vášho odstúpenia. Zmluvná pokuta má charakter paušalizovanej náhrady škody, teda nad rámec zmluvnej pokuty, preto nie ste oprávnení po Prevádzkovateľovi žiadať náhradu škody.

Prevádzkovateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou kedykoľvek, ak:

 • (i) užívate zariadenia na výrobu elektrickej energie takým spôsobom, ktorý odporuje účelu dohodnutému touto zmluvou, alebo
 • (ii) Prevádzkovateľovi hrozí z predmetného užívania škoda, alebo
 • (iii) ste v omeškaní s úhradou svojich záväzkov voči Prevádzkovateľovi po dobu dlhšiu ako 15 dní, alebo
 • (iv) opakovane porušujete svoje povinnosti, hoci ste na to boli písomne upozornení.

Rozhodné právo

Na právne vzťahy v zmluve neupravené sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatné právne predpisy Slovenskej republiky.

V prípade, ak je zákazníkom subjekt v postavení spotrebiteľa, spravujú sa právne vzťahy medzi ním a Poskytovateľom zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa.